Chi bộ Đảng
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Oanh
Điện thoại:
0948629905
02633851173
Email: ltoanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Bí thư Lê Thị Oanh
2 Nguyễn Thị Hân
Phó Bí Thư Nguyễn Thị Hân
Ban giám hiệu
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Oanh
Điện thoại:0948629905
02633851173
Email: ltoanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Hiệu Trưởng
Thạc Sĩ
Lê Thị Oanh
2 Nguyễn Thành Đô
Điện thoại:02633706939
02633851173
Email: ntdo.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Hiệu phó chuyên môn
Thạc sĩ
Nguyễn Thành Đô
3 Nguyễn Thị Hân
Điện thoại:02633907333
02633851173
Email: nthan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Hiệu phó Nguyễn Thị Hân
Công Đoàn
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Lan Anh
Chủ tịch Công Đoàn Nguyễn Thị Lan Anh
2 Pham tài Long
Phó chủ tịch Pham tài Long
Tổ chuyên môn
Email:c23lquidon.lamdong@moet.edu.vn
Điện thoại:02633851173
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Toán - Tin
Email:nthien.c3lequydon@lamdong.edu.vn
1 Nguyễn Thọ Hiền
Điện thoại:0916019007
Email: nthien.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thọ Hiền
2 Đào Xuân Thanh
Điện thoại:0914290657
Email: dxthanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Thạc Sĩ
Đào Xuân Thanh
3 Nguyễn Thị Thùy Vân
Điện thoại:0918653202
Email: nttvan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Thùy Vân
4 Hoàng Thị Hà Vân
Điện thoại:0985702190
Email: hthvan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Hoàng Thị Hà Vân
5 Bạch Thị Mai
Điện thoại:0977857152
Email: btmai.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Bạch Thị Mai
6 Võ Bảo Thạch
Điện thoại:01675660032
Email: vbthach.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Võ Bảo Thạch
7 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại:0944452565
Email: nthang.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Nguyễn Thị Hằng
8 Nguyễn Thị Nghiên
Điện thoại:0975543900
Email: ntnghien.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghiên
9 Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại:0944452565
Email: nthang.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Nguyễn Thị Hằng
10 Nguyễn Thị Thanh Giang
Điện thoại:0984574247
Email: nttgiang.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Giang
Vật lí-Công nghệ
Email:nghuutuyen@lamdong.edu.vn
11 Trần Thị Hương
Điện thoại:0914248600
Email: tthuong.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Trần Thị Hương
12 Lê Sỹ Tuân
Điện thoại:0972076810
Email: lstuan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Lê Sỹ Tuân
13 Nghiêm Thị Tươi
Điện thoại:0912479058
Email: nttuoi.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nghiêm Thị Tươi
14 Nguyễn Thị Hường Vân
Điện thoại:0915664711
Giáo viên Nguyễn Thị Hường Vân
Hóa - Sinh
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
15 Nguyễn Tất Thạch

Email: ntthach.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn
Đại học
Nguyễn Tất Thạch
16 Lê Thị Hồng Xuyến
Điện thoại:0987665219
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Hồng Xuyến
17 Đinh Thị Phương Anh
Điện thoại:0965974333
Email: dtpanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Đinh Thị Phương Anh
18 Bùi Mỹ Hằng
Điện thoại:0974242429
Email: bmh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Bùi Mỹ Hằng
19 Nguyễn Thị Hồng Loan
Điện thoại:01689560739
Email: nthloan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Loan
20 Nguyễn Thị Lan Anh
Điện thoại:0972000315
Email: ntlanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Lan Anh
21 Đăng Thị Ngọc Lan
Điện thoại:0944906375
Email: dtnlan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Đăng Thị Ngọc Lan
22 Lê Thị Lệ Thu
Điện thoại:0907662991
Email: lttthu.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Lệ Thu
Tổ Ngữ Văn
Email:c23lquidon.lamdong@moet.edu.vn
23 Vũ Thị Hoa
Điện thoại:0913422006
Email: vthoa.c3lequydon@lamdong.edu.vn
TTCM
Đại học
Vũ Thị Hoa
24 Trịnh Thị Dung
Điện thoại:0969072049
Email: ttdung.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Trịnh Thị Dung
25 Trần Thị Nguyệt
Điện thoại:0968125537
Email: ttnguyet.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Nguyệt
26 Nguyễn Thị Thành
Điện thoại:0968125537
Email: ntthanh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thành
27 Nguyễn Thị Bảo Nghĩa
Điện thoại:0986245124
Giáo viên
Đại Học
Nguyễn Thị Bảo Nghĩa
Tổ Tiếng anh
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
28 Trần Thị Nga
Điện thoại:01658274200
Email: ttnga.c3lequydon@lamdong.edu.vn
TTCM Trần Thị Nga
29 Bạch Thị Đỉnh
Điện thoại:0976811949
Email: btdinh.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Bạch Thị Đỉnh
30 Mai Thị Năm
Điện thoại:01678488585
Email: mtnam.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Mai Thị Năm
31 Trịnh Thi Vy
Điện thoại:0949395877
Email: ttvy.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Trịnh Thi Vy
32 Phạm Tài Long
Điện thoại:0919440233
Email: ptlong.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Phạm Tài Long
33 Phan Thị Thanh Nga
Điện thoại:01634634730
Email: pttnga.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Phan Thị Thanh Nga
Tổ Sử-Địa-Công dân
Email:c23lequidon.lamdong@moet.edu.vn
34 Đỗ Thị Bích Phượng
Điện thoại:0977054902
Email: dtbphuong.c3lequydon@lamdong.edu.vn
TTCM
Đại học
Đỗ Thị Bích Phượng
35 Nguyễn Thị Đào
Điện thoại:01689190353
Email: ntdao.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Nguyễn Thị Đào
36 Nguyễn Thị Hoa Thắm

Email: nththam.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hoa Thắm
37 Lê Thùy Dung

Email: ltdung.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Lê Thùy Dung
38 Đàm Thị Thương
Điện thoại:0383123254
Email: thuongdam180@gmail.com
Giáo viên Đàm Thị Thương
Tổ Thể dục-QPAN
Email:vvtuan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
39 Vũ Văn Tuấn
Điện thoại:0988212171
Email: vvtuan.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn
Đại học
Vũ Văn Tuấn
40 Nguyễn Văn Hải
Điện thoại:0977903603
Email: nvhai.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Tổ phó Nguyễn Văn Hải
41 Nguyễn Thành Đô
Điện thoại:02633706939
Email: ntdo.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thành Đô
42 Hồ Việt Hà
Điện thoại:0974503007
Email: hvha.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Hồ Việt Hà
Tổ Văn Phòng
Email:c23lquidon.lamdong@moet.edu.vn
43 Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại:0975153245
Nhân viên Nguyễn Thị Huệ
44 Hà Thị Thanh Nga
Điện thoại:0948433825
Email: httnga.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Nhân viên Hà Thị Thanh Nga
45 Trần Thị Hảo
Điện thoại:01628838242
Email: tthao.c3lequydon@lamdong.edu.vn
Nhân viên Trần Thị Hảo

Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường THPT LQĐ

Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 25/08/2019

lượt xem: 3011 | lượt tải:577

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Thời gian đăng: 26/08/2019

lượt xem: 2723 | lượt tải:570

Công Đoàn 2019-2020

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Thời gian đăng: 07/09/2019

lượt xem: 3294 | lượt tải:641

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019-20

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019-2020

Thời gian đăng: 20/09/2019

lượt xem: 2564 | lượt tải:659
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây